Avantaje

Reguli generale de transportare

Procedura de vămuire

Conform prevederilor Capitolului IV din Codul vamal, procedura de vămuire a mărfurilor se efectuează după următoarele reguli generale:

 • Vămuirea se efectuează de organele vamale interne şi de cele de frontieră în care se găseşte expeditorul sau destinatarul mărfurilor sau subdiviziunile lor. Serviciul Vamal are dreptul să stabilească organele vamale la care să aibă loc vămuirea unor categorii de mărfuri şi mijloace de transport. La solicitarea persoanei, vămuirea poate fi efectuată, cu acordul organului vamal, în alte locuri şi în ore extraprogram, din contul persoanei.
 • Actele vamale în cadrul procedurii de vămuire se perfectează în limba de stat. Ca excepţie pot fi admise acte întocmite în limbi străine vorbite de colaboratorii vamali.
 • Titularii de drepturi asupra mărfurilor şi mijloacelor de transport şi reprezentanţii lor sînt în drept să asiste la operaţiunile de vămuire. La cererea organului vamal, aceste persoanele sînt obligate să asiste la vămuire şi să acorde asistenţă colaboratorului vamal.
 • În scopul vămuirii, titularii de drepturi asupra mărfurilor şi organul vamal este în drept să preleve probe şi mostre de mărfuri, supunîndu-le cercetării (expertizei).
 • Operaţiunile de transportare, cîntărire, încărcare, descărcare, transbordare, reparaţia ambalajului deteriorat, ambalarea, reambalarea, deschiderea ambalajului se efectuează la cererea organului vamal sau cu acordul acestuia şi nu trebuie să implice cheltuieli suplimentare pentru organul vamal.

Etapele operaţiunii de vămuire sînt următoarele

 • Operaţiuni prealabile vămuirii — acţiunile vamale precedente vămuirii şi plasării mărfurilor şi mişloacelor de transport sub un anumită destinaţie vamală, după cum urmează:
 • Depozitare provizorie — procedură prin care mărfurile (inclusiv cele care la momentul introducerii în ţară nu întruneau condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru a li se acorda o destinaţie aprobată de organele vamale) se păstrează în locuri autorizate, fără achitarea drepturilor de import, impozitelor şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, pînă la plasarea acestora într-un anumit regim vamal sau o altă destinaţie aprobată de organele vamale.

  Procedura de depozitare este reglementată de Ordinul Serviciului Vamal nr. 230-O din 28.06.2007.

  Plasarea mărfurilor în depozitul provizoriu se efectuează în baza declaraţiei sumare. care se completează conform procedurii stabilite în Ordinul Serviciului Vamal nr.185-O din 25.05.2006 referitor la aprobarea Normelor de utilizare a declaraţiei sumare.

  Registrul depozitelor vamale provizorii.

 • Declararea

  Declararea mărfurilor şi prezentarea lor pentru vămuire se efectuează de către declaranţi sau reprezentanţii acestora, prin depunerea unei declaraţii vamale în detaliu, în formă scrisă, la încheierea procedurii de tranzit sau în termen de 20 de zile de la data depunerii declaraţiei sumare.

  Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu sunt stabilite în Ordinul Serviciului Vamal nr. 438-O din 19.11.2007.

  Declaraţia vamală se depune pentru fiecare document de transport.

  Declaraţia vamală în detaliu nu se depune pentru bunurile importate sau exportate de către persoanele juridice în scopuri necomerciale, a căror valoare în vamă nu depăşeşte o sumă echivalentă cu 50 EURO şi în alte cazuri prevăzute de Ordinul susmenţionat.

  Procedura de prelucrare a declaraţiei vamale în detaliu prin procedee informatice se realizează conform Metodologiei aprobate prin Ordinul Serviciului vamal nr. 480-O din 18.12.2006 şi include următoarele etape:

  Etapele procedurii informatice

  Iniţial declaraţia vamală se completează de către specialistul în domeniul vămuirii, accesînd modulul informaţional al programului automatizat vamal AsycudaWorl, după care declaraţia se stochează pe serverul central al organului vamal şi se înregistrează cu atribuirea automată a numărului şi datei de înregistrare.

  Acceptarea declaraţiei vamale se comunică declarantului prin trimiterea unui mesaj de răspuns, conţinînd detaliile de identificare, numărul şi data de înregistrare a acesteia. După tipărirea pe formularul special, declaraţia vamală şi actele de însoţire a mărfii se depun de către specialistul în domeniul vămuirii împuternicit la punctul de recepţie-selecţie din cadrul biroului vamal/postului vamal.

  Colaboratorul vamal de la punctul de recepţie-selecţie verifică dacă declaraţia vamală a fost înregistrată pe server, utilizînd modulul informaţional; verifică dacă documentele care însoţesc declaraţia vamală în detaliu au fost înregistrate de sistemul informaţional vamal, primeşte declaraţia vamală, dacă aceasta respectă condiţiile stabilite, şi comandă validarea electronică a acesteia. Această comandă conduce la aplicarea criteriilor de selectivitate generale.

  Concomitent, se efectuează distribuirea în mod automat a declaraţiei unui colaborator vamal în cazul în care declaraţia vamală este selectată pe unul dintre culoarele de control (roşu sau galben).

  Culoarul galben de vămuire determină acordarea liberului de vamă după efectuarea obligatorie a controlului documentar, iar culoarul roşu determină acordarea liberului de vamă după efectuarea obligatorie a controlului documentar şi fizic.În aceste cazuri declaraţia şi actele se transmit la punctul de control documentar.

  Dacă declaraţia vamală este selectată pe culoarul verde de vămuire, acordarea liberului de vamă se efectuează fără efectuarea controlului documentelor şi al mărfii.

Procedura de vămuire se finalizează cu eliberarea actelor şi acordarea liberului de vamă.